สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นอร์เวย์

เงื่อนไขและข้อตกลง

ก่อนที่ท่านจะจองเวลาทำหนังสือเดินทาง กรุณาศึกษาและทำความเข้าใจกับข้อมูลด้านล่างนี้
1. ท่านสามารถจองเวลาได้เพียง 1 คิวต่อคนเท่านั้น
2. กรุณาเตรียมเงินสดให้พอดีกับค่าธรรมเนียม
3. กรุณามาถึงก่อนเวลานัดหมาย 10 นาทีล่วงหน้า
4. หากต้องการเปลี่ยนนัดหมาย กรุณาติดต่อที่ visa@thaiembassy.no โดยให้ระบุรายละเอียดอ้างอิงของการนัดหมายเดิม (อาทิ ชื่อ-นามสกุล/วันที่และเวลา) และแจ้งมาอย่างน้อย 2 วันล่วงหน้า
5. หากท่านไม่มาภายในเวลานัด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และต้องทำนัดหมายใหม่
6. สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

TERMS AND CONDITIONS

To book an appointment for Thai passport, please read and accept conditions below:
1. One booking per person only.
2. The fee is 300 NOK in cash only. Please prepare cash in the exact amount.
3. Please arrive 10 minutes before your booking time.
4. If you need to change your booking, please contact visa@thaiembasy.no at least 2 days before your booking.
5. No show or show up late is considered booking canceled, and you need to re-book your new  appointment.
6. The Royal Thai Embassy reserves all the rights to change terms and conditions without announcing in advance.