สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นอร์เวย์

บริการสำหรับคนไทย

3. งานทะเบียนราษฏร์
4. งานนิติกรณ์