สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นอร์เวย์

การส่งเสริมความร่วมมือในด้านการวิจัยขั้วโลกเหนือของไทย

การส่งเสริมความร่วมมือในด้านการวิจัยขั้วโลกเหนือของไทย

ปัจจุบันปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาที่ทั่วโลกต้องร่วมกันรับมือและร่วมกันหาทางแก้ไข
ประเทศไทยเองก็ได้มีความพยายามมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ โดยระหว่างวันที่ 29 ต.ค. – 9 พ.ย. 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้ดำเนินโครงการร่วมกับคณะอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้แทนของโครงการความร่วมมือในการทำวิจัยขั้วโลกในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมความร่วมมือในด้านดังกล่าว โดยได้นำคณะอาจารย์เดินทางไปหารือเรื่องความร่วมมือกับ UNIS ที่เมือง Longyearbyen ในหมู่เกาะ Svalbard ทางเหนือของนอร์เวย์ และเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ Svalbard Science Conference ณ กรุงออสโล