สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นอร์เวย์

พาสปอร์ต และ บัตรประชาชน

วันหยุด

Visa to Thailand

โอกาสทางธุรกิจ

บริการสำหรับคนไทย

ติดต่อสถานทูต

Facebook Live Update

2 days ago

Royal Thai Embassy Oslo

"โครงการพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 1 ณ เมือง Stavanger: ต้นแบบความร่วมมือเพื่อเยาวชนไทยในนอร์เวย์สำหรับชุมชนไทยในเมืองอื่นๆ ที่สนใจ"

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ม.ค. 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล และกลุ่มจิตอาสาในเมือง Stavanger ได้จัดกิจกรรมโครงการพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับฝ่ายต่างๆ เพื่อหาแนวทางสร้างเครือข่ายช่วยเหลือสนับสนุนเยาวชนไทยและผู้ปกครองในการปรับตัวเข้ากับระบบของนอร์เวย์อย่างครอบคลุมและยั่งยืน

งานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ เห็นว่าโครงการวันนี้สามารถเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างที่น่าสนใจสำหรับชุมชนไทยในเมืองอื่นๆ ที่ต้องการจะดำเนินการในลักษณะนี้ เนื่องจากมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ครบถ้วน โดยจะขอแจกแจงให้ฟังดังนี้ครับ

1. กลุ่มผู้เข้าร่วมงาน: มีกลุ่มผู้เข้าร่วมงานที่มีความหลากหลายได้แก่ กลุ่มจิตอาสาที่เป็นผู้มีประสบการณ์เรียนและทำงานผ่านระบบของนอร์เวย์ที่อยู่ในเมือง Stavanger ตัวแทนเยาวชนและผู้ปกครองในเขตเมือง Stavanger และมีกลุ่มจิตอาสาที่นั่งรถไฟมาจากเมือง Moss /Oslo ได้แก่กลุ่มพลังเยาวชนไทยในนอร์เวย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่ประสบความสำเร็จในการช่วยกันสร้างเครือข่ายช่วยเหลือกันและกัน จำนวน 5 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย กศน. เขตเอิสท์โฟล์ด และสมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทย-นอร์เวย์ นำโดยครูปิ่น ครูเกษิกาแก้ว กล้าทางถูก

ผู้เข้าร่วมที่มีความหลากหลายทำให้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้รับฟังแง่มุมทั้งจากจิตอาสาผู้มีประสบการณ์ เยาวชนและผู้ปกครองในเมือง Stavanger และความสำเร็จที่เป็นตัวอย่างของกลุ่มพลังเยาวชนไทยในนอร์เวย์ในการสร้างเครือข่ายเยาวชนไทยเพื่อช่วยเหลือกัน

2. การเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนของฝ่ายนอร์เวย์: นอกจากจะมีการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มคนไทยแล้ว ยังมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอรับการสนับสนุนระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ ตัวแทนจิตอาสาชาวไทย และผู้แทนสโมสรฟุตบอล Stavanger IF (SIF) เกี่ยวกับแนวทางสนับสนุนความร่วมมือโครงการพี่ช่วยน้อง ซึ่งผู้อำนวยการสโมสรฟุตบอล SIF ยินดีที่จะสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดกิจกรรมให้กับเยาวชนไทยและผู้ปกครองในเมือง Stavanger โดยขอให้ทางกลุ่มจิตอาสา เยาวชนและผู้ปกครองร่วมกันเสนอข้อเสนอกิจกรรมให้ทางสโมสรฯ ทำเรื่องของบประมาณจากทางการนอร์เวย์ โดยกิจกรรมไม่จำเป็นต้องเป็นการแข่งขันฟุตบอล แต่เป็นกิจกรรมอะไรก็ได้ที่จะสามารถทำให้เยาวชนและเหล่าจิตอาสาได้ร่วมกันทำกิจกรรมและพบปะสร้างเครือข่าย

การเข้ามาสนับสนุนด้านงบประมาณของทางการนอร์เวย์มีความสำคัญมากเพื่อให้กิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้นในอนาคตสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน

3. การสร้าง Online Community: เพื่อให้การจัดงานครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือสนับสนุนเยาวชนและผู้ปกครองในนอร์เวย์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าต้องมีการสร้างสังคม Online ให้เหล่ากลุ่มจิตอาสา เยาวชน และผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามปัญหา ช่วยเหลือเสนอแนะ และจัดกิจกรรมร่วมกันในอนาคต โดยขอแนะนำ 3 กลุ่ม online ดังนี้
3.1 พี่ช่วยน้อง (เพื่อเยาวชนไทยในนอร์เวย์): กลุ่มนี้เป็นกลุ่มเปิดให้กับคนไทยทั่วนอร์เวย์ที่จะเข้าร่วมในฐานะ 1.จิตอาสาผู้มีประสบการณ์ผ่านการเรียนและทำงานในระบบของนอร์เวย์ 2. เยาวชน และ 3. ผู้ปกครองได้พูดคุย และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น แนะแนวทาง หรือจัดกิจกรรม (ให้นึกถึงกลุ่มสะใภ้นอร์เวย์ จะเป็นลักษณะนั้น แต่จะเน้นประเด็นพูดคุยด้านเยาวชน การปรับตัวด้านการเรียน การปรับตัวด้านสังคม กิจกรรมของเยาวชน) ซึ่งขอความอนุเคราะห์พี่น้องชาวไทยในนอร์เวย์ที่สนใจร่วมเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม และประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกันด้วยครับ
3.2 Thai F2F Stavanger: กลุ่มนี้เป็นกลุ่มเปิดที่มีวัตถุประสงค์เหมือนกลุ่มพี่ช่วยน้องทุกอย่าง แต่จำกัดวงให้เล็กลงเป็นกลุ่มของจิตอาสา เยาวชนและผู้ปกครองในเมือง Stavanger และเมืองใกล้เคียง เพื่อสร้างเครือข่ายและนัดกันทำกิจกรรม
3.3. หากเยาวชนไทยในนอร์เวย์มองว่ากลุ่มทั้ง 2 ข้างต้นมีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้อง อยากที่จะมองหากลุ่มเฉพาะเด็กและเยาวชนไทยในนอร์เวย์ที่มีแต่เด็กและเยาวชน อายุใกล้เคียงกัน พูดจาภาษาเดียวกัน เข้าใจปัญหาแบบเดียวกัน ขอแนะนำ facebook page: Thai Youth Power in Norway/ กลุ่มพลังเยาวชนไทยในนอร์เวย์ ซึ่งเป็นการจัดตั้งและดำเนินการโดยเยาวชนไทยในนอร์เวย์ล้วนๆ และมีกลุ่มปิดเป็นของตัวเอง ถ้าสนใจต้องการเข้าร่วมกลุ่ม สามารถติดต่อสอบถามและหาข้อมูลได้ใน facebook page นี้

ทั้งนี้ สิ่งที่น้องๆ ในเมือง Stavanger บอกว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการปรับตัวเข้ากับระบบการศึกษาและการใช้ชีวิตในนอร์เวย์ที่สุดคือ 1. ครูสอนภาษานอร์เวย์ที่เป็นคนไทยที่จะมาช่วยเหลือในด้านภาษา ช่วยสอนการบ้าน ซึ่งครูที่มีในระบบมีไม่เพียงพอ ถ้ามีใครที่พร้อมอาสาช่วยก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมาก 2. คนที่จะช่วยแนะแนวการศึกษา เพราะน้องๆ หลายคนไม่ทราบว่าจะต้องวางแผนการศึกษาและชีวิตการทำงานในอนาคตอย่างไร ซึ่งพี่ๆคนไทยที่ประสบความสำเร็จ ผ่านกระบวนการเหล่านี้มาน่าจะช่วยได้

สถานเอกอัครราชทูตฯ ก็ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความสำเร็จในการเริ่มต้นในครั้งนี้ ทั้งนี้ หากเมืองอื่นๆ สนใจที่จะดำเนินการในลักษณะเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตฯ ยินดีที่จะเป็นตัวกลางในการประสานรวบรวมกลุ่มคนไทย กลุ่มจิตอาสาในเมืองต่างๆ และยินดีที่จะเป็นผู้ร่วมพูดคุยขอการสนับสนุนในด้านงบประมาณจากหน่วยงานของนอร์เวย์ในท้องถิ่นต่างๆ ที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนตามที่ท่านเห็นสมควรหรือแนะนำมา ขอความอนุเคราะห์พี่น้องชาวไทยในนอร์เวย์ช่วยกันผลักดันและสนับสนุนโครงการพี่ช่วยน้องให้เป็นโครงการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือเยาวชนไทยและผู้ปกครองที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตของลูกหลานไทยในนอร์เวย์ต่อไป
... See MoreSee Less

Load more

ข่าวล่าสุด

ภาพชนะรางวัลประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์วิถีไทย” I “Fascinating Thailand”
ภาพชนะรางวัลประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์วิถีไทย” I “Fascinating Thailand”

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประกา

Read more
งาน Oslo Innovation Week 2018
งาน Oslo Innovation Week 2018

โอกาสที่ภาครัฐและภาคเอกชนไทย จะได้พบปะ/แลกเปลี่ยนประสบก

Read more
เชิญชวนส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ “เสน่ห์วิถีไทย”
เชิญชวนส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ “เสน่ห์วิถีไทย”

ขอเชิญผู้รักการถ่ายภาพ และนักเดินทาง ร่วมสนุกในกิจกรรมป

Read more
คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของนอร์เวย์กระชับความร่วมมือกับไทย
คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของนอร์เวย์กระชับความร่วมมือกับไทย

เมื่อวันที่ 21-27 เมษายน 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอ

Read more
ดูเพิ่มเติม