ข้าพเจ้า :  ชาย หญิง

ชื่อและนามสกุลเป็นภาษาไทย* :
ชื่อและนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ :
เลขประจำตัวประชาชน: วัน: เดือน: พ.ศ.
สถานที่พำนักในนอร์เวย์: เมือง:
เขต: Zip Code: โทรศัพท์:
Email Address : ยินดีรับข่าวสารจากทางกงสุล ณ กรุงออสโล :  Ja
หนังสือเดินทางไทยเลขที่ :
ชื่อบุคคลใกล้ชิดที่ติดต่อได้ในประเทศไทย :
สถานที่อยู่ (ทะเบียนบ้านไทย) :
จังหวัด : โทรศัพท์ :
ชื่อบุคคลใกล้ชิดที่ติดต่อได้ในนอร์เวย์:
ที่อยู่ : เมือง : เขต:
รหัสไปรษณีย์: โทรศัพท์: