บริการด้านกงสุล
   
1. การทำหนังสือเดินทาง
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. งานทะเบียนราษฏร์

4. งานนิติกรณ์

5. การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายจากสำนักงานอัยการ
  6. รายชือประเทศที่คนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวโดยไม่ต้องขอ VISA
  7. รายชื่อประเทศที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับเข้าราชอาณาจักรไทย
8. โครงการกงสุลสัญจร