บริการด้านกงสุล
ข้อมูลหนังสือเดินทาง
การทำหนังสือเดินทาง
บัตรประจำตัวประชาชน
การแจ้งเกิดเพื่อขอสูติบัตรไทย
การแจ้งการเสียชีวิตเพื่อขอมรณบัตรไทย
ทะเบียนหย่า
การรับรองเอกสาร
การทำหนังสือมอบอำนาจซื้อขาย/จำนองที่ดิน
การทำหนังสือยินยอม
การผ่อนผันการเกณท์ทหาร
การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายจากสำนักงานอัยการ
 รายชือประเทศที่คนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวโดยไม่ต้องขอ VISA
รายชื่อประเทศที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับเข้าราชอาณาจักรไทย
 โครงการกงสุลสัญจร