เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 นายประสิทธิพร เวทย์ประสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เยี่ยมชมการดำเนินงานของวัดไทยนอร์เวย์และกราบนมัสการพระวิมลศาสนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ โดยในโอกาสเดียวกันนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมการอบรมกฏหมายนอร์เวย์ ซึ่งจัดขึ้นโดยวัดไทยนอร์เวย์และ Juridisk rådgiving for kvinner  (JUKR) หน่วยงาน NGO ด้วย