โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2560

กระทรวงวัฒนธรรมมีกำหนดจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ : กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 17 – 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเป็นไทยให้แก่เยาวชนที่เกิดหรือเติบโตในต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และความผูกพันต่อประเทศไทยในด้านต่างๆ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล จึงขอเชิญชวนเยาวชนที่เกิดหรือเติบโตในต่างประเทศ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวัฒนธรรมไทย ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าวิทยากร และค่าเข้าชมสถานที่สำคัญ โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ รับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศเอง

ดูรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการฯ และดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามเอกสาร PDF รายละเอียดและใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

สามารถขอรับ/ส่งใบสมัคร โดยตรงไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ที่ irb.mocth@gmail.com จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2559

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวภิสา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ +66 2422 8943 หรือ + 66 89 124 8494
Line User ID: pisapalakawongse Email: irb.mocth@gmail.com