เมื่อวันที่  25-28 พฤษภาคม 2560  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดโครงการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ณ ร.ร. Kjolnes ungdomsskole เมือง Porsgrunn มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 37 คน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย

– การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “แนวทางการประกอบอาหารไทย ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน” และการทดสอบภาคทฤษฎี

– การสาธิตการประกอบอาหารไทย ตามเมนูหลัก 4 เมนู ได้แก่ ผัดไทยกุ้งสด น้ำพริกหนุ่ม ต้มยำกุ้ง และถั่วเขียวต้มน้ำตาล และการทดสอบภาคปฏิบัติ

การจัดโครงการ ฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือของผู้ประกอบอาชีพพ่อครัว/แม่ครัวอาหารไทยในนอร์เวย์ให้เป็นที่ยอมรับและสามารถประกอบอาหารที่มีคุณภาพและรสชาติเป็นไปตามรัฐบาล อันจะช่วยส่งผลต่อการขยายตลาดแรงงานในสาขาผู้ประกอบอาหารไทยในนอร์เวย์ให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต