เมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ร่วมกับชุมชนไทยในเมือง Hamar และสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำนอร์เวย์ ได้แก่ อินโดนีเซีย เมียนมา เวียดนามและฟิลิปปินส์ จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประจำชาติและส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในงานวันเด็กนอร์เวย์ ประจำปี 2560 (International Children’s Fair 2017) ที่เมือง Hamar

โดยมีกิจกรรมที่จัดภายในบูทประเทศไทย อาทิ การแกะสลักผักและผลไม้ การระบายสีหน้ากากตัวละครเรื่องรามเกียรติ์ การแสดงเครื่องดนตรีไทย การแต่งกายชุดไทย 4 ภาคให้แก่เด็กเพื่อถ่ายรูป และการสอนรำไทย ตลอดจนการแสดงนาฏศิลป์ของชุมชนไทยของเมือง Hamar ซึ่งได้รับการฝึกฝนจากอาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สนับสนุนงบประมาณโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ) ตลอดสองวัน ซึ่งได้รับความชื่นชอบจากชาวนอร์เวย์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เป็นจำนวนมาก