เมื่อระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เชิญคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งจาก Radium Hospital ในสังกัดของ Oslo University Hospital เดินทางประเทศไทย ประกอบด้วย 1) Prof.Dr.Sigbjørn Smeland, Head of Cancer Medicine Division  2) Prof.Dr.Gunhild Mælandsmo, Department of Tumor Biology, Institute for Cancer Research  และ 3) Ms.Moya Berli,  Director of International Relations Bureau, Clinic for Cancer Medicine

โดยในโอกาสนี้ คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากนอร์เวย์ ได้พบหารือกับคณะผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมทั้งนำชมโครงการจัดเก็บชิ้นเนื้อแบบบูรณาการของศูนย์มะเร็ง และศูนย์ Excellent Center for Drug discovery ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยฝ่ายไทยประสงค์จะจัดส่งแพทย์ไปฝึกอบรม ณ Oslo University Hospital ในด้าน1) การผลิตวัคซีนต้านเซลส์มะเร็ง (Cancer Vaccine)  และ 2) การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะข้ามหมู่เลือด ขณะที่เดียวกัน ฝ่ายนอร์เวย์ก็ได้แสดงความสนใจที่จะมีความร่วมมือกับฝ่ายไทยในด้านการรักษาโรคธาลัสซีเมียในเด็ก ซึ่งเริ่มพบมากขึ้นในกลุ่มผู้อพยพต่างชาติ และนอร์เวย์ยังขาดองค์ความรู้ในการรักษาโรคประเภทนี้ เมื่อเทียบกับประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า

นอกจากนี้ คณะแพทย์จากนอร์เวย์ยังได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ Precision Oncology ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมทั้ง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Institute for Cancer research และ Drug Discovery  โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 200 คน ด้วย

      

(เครติดภาพ : http://med.mahidol.ac.th/cancer_center/th)