เมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2560 คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร่วมกับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินทางเยือนนอร์เวย์เพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการจัดการเลือกตั้งผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต (I-VOTE) โดยใช้ชุมชนไทยในนอร์เวย์เป็นตัวอย่างนำร่อง

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนไทยที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายและให้ข้อคิดเห็นแก่คณะเจ้าหน้าที่ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันที่  22 เมษายน 2560 และที่วัดไทยนอร์เวย์ในวันที่ 23 เมษายน 2560  เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงระบบให้มีความสมบูรณ์

ทั้งนี้ โครงการ I-VOTE เป็นโครงการนำร่องที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมพัฒนาขึ้นเพื่อทดลองใช้ในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรครั้งต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนไทยต่างประเทศมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งมากขึ้น และช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรลงได้เป็นอย่างมาก โดยมีนอร์เวย์เป็น 1 ใน 3ประเทศนำร่อง ได้แก่ นอร์เวย์ จอร์แดน และญี่ปุ่น (นครโอซากา) หากโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จก็จะขยายให้กับคนไทยทุกประเทศสามารถใช้สิทธิลงคะแนนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ต่อไป