สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นอร์เวย์

งดบริการทำบัตรประชาชนเป็นการชั่วคราว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ของดให้บริการทำบัตรประชาชนให้กับชาวไทยในนอร์เวย์เป็นการชั่วคราว เนื่องจากเกิดปัญหาขัดข้องกับเครื่องผลิตบัตร สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประทานโทษที่ไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้พี่น้องคนไทยในการทำบัตรประชาชนได้ ทางเราจะรีบดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เมื่อแก้ไขเสร็จและพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอย่างเร็วที่สุด

การขอรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน

การทำบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องมีการเก็บข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ ลายนิ้วมือ และภาพถ่ายของผู้ร้อง ดังนั้น ผู้ร้องจะต้องมาทำบัตรด้วยตนเองเท่านั้น การทำบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ร้องสามารถเข้ามาทำได้เลยโดยไม่ต้องจองเวลาและสามารถรอรับบัตรในวันเดียวกัน

 

ภาพจาก bangkok.go.th


เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน

1. กรณีบัตรหมดอายุ (สามารถทำบัตรได้ก่อนวันหมดอายุไม่เกิน 60 วัน)

  • บัตรใบเดิม พร้อมสำเนา 1 ชุด นำมาด้วยในวันทำบัตรใหม่

2. กรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย (ค่าธรรมเนียม 25 โครนนอร์เวย์ และกรุณาเตรียมเงินสดมาให้พอดี)

  • เอกสารประจำตัวที่มีภาพถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยราชการไทย เช่น หนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่ พร้อมสำเนา 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
  • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลจากเขต หรืออำเภอ พร้อมสำเนา 1 ชุด

หมายเหตุ

– กรณียังถือบัตรรุ่นเก่า ขาว-ดำ (ก่อนปี พ.ศ.2531) ต้องยื่นหนังสือเดินทาง และสำเนาทะเบียนบ้านด้วย

– บุคคลที่สามารถขอรับบริการได้จะต้องเป็นบุคคลที่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนมาก่อน และไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง