สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นอร์เวย์

การทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ

ชาวไทยที่อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศนอร์เวย์ที่ประสงค์จะให้บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะและพำนักอยู่ในประเทศไทย เดินทางมาประเทศนอร์เวย์ แต่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทย เพื่อไปดำเนินการขอมีหนังสือเดินทางให้บุตรในประเทศไทยได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้ว เช่น คู่สมรส ญาติพี่น้อง หรือเพื่อน ไปดำเนินการแทนได้ โดยต้องมายื่นคำร้องขอมอบอำนาจและทำหนังสือให้ความยินยอมด้วยตัวเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ (ไม่สามารถยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ได้)

ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้มอบอำนาจต้องทราบ ชื่อผู้รับมอบอำนาจและที่อยู่ ตามที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชนอย่างชัดเจน

หลักฐานและเอกสารสำหรับการมอบอำนาจและให้ความยินยอม

ค่าธรรมเนียม: ฉบับละ 120 โครนนอร์เวย์ รับชำระเป็นเงินสดเท่านั้น (กรุณาเตรียมเงินมาให้พอดี)
ระยะเวลาดำเนินการ: ใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการ นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม
หมายเหตุ: หากประสงค์ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดส่งเอกสารกลับให้ทางไปรษณีย์ โปรดนำซองกันกระแทกขนาด A4 พร้อมจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน และต้องติดแสตมป์ 250 โครนนอร์เวย์สำหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน หากชำระค่าไปรษณีย์ไม่ครบถ้วน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่สามารถส่งเอกสารกลับไปให้กับท่านได้