สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นอร์เวย์

หลักการและเหตุผล

จากหลักการและเหตุผลที่มีประชาชนชาวไทยพำนักและศึกษาอยู่ในประเทศนอร์เวย์ โดยอาศัยอยู่ในกรุงออสโล ชานกรุงออสโล และกระจายอยู่ตามหัวเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ
โดยชาวไทยที่พักอยู่ในกรุงออสโลและบริเวณใกล้เคียง ชานเมืองรอบนอก ที่ต้องการเข้ามาดำเนินการด้านต่างๆ เกี่ยวกับงานบริการด้านกงสุลที่ต้องมาด้วยตนเอง เช่น การขอมีหนังสือเดินทางแบบอิเล็กโทรนิกส์ (e-passport) สามารถเดินทางเข้ามาติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโลได้ โดยไม่ต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาก แต่สำหรับผู้ที่อยู่ห่างไกลออกไป โดยเฉพาะเมืองในต่างจังหวัดไกลๆ การเดินทางมาทำหนังสือเดินทางและขอรับบริการด้านกงสุลต่างๆ ที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลาในการเดินทาง
ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนไทยในเมืองต่างๆ ที่ต้องการขอมีหนังสือเดินทาง และขอรับบริการด้านอื่น ๆ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงพิจารณาให้จัดโครงการ “กงสุลสัญจร” เป็นประจำทุกปีเพื่อสนองตอบนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน” อย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ

  • เพื่อ เยี่ยมเยียน พบปะ รับฟังปัญหา ของคนไทยและครอบครัว ช่วยให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาและหาทางช่วยเหลือ และสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับคนไทยในพื้นที่ต่างๆให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ อันเป็นความรู้สึกที่ดีต่อ สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งมีหน้าที่คุ้มครองดูแลคนไทย
  • ให้บริการ การดำเนินการแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายไม่ต้องเดินทางไกลมาถึง สถานเอกอัครราชทูตฯ เช่น การยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง e-passport รับเรื่องขอจดทะเบียนคนเกิด ทะเบียนสมรส ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร เป็นต้น ทั้งนี้ โดยจะนำแบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอดำเนินการในเรื่องต่างๆ ไปให้ไว้ส่วนหนึ่งด้วย
  • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลด้านงานกงสุลและการดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศในภาพรวม รวมทั้งประชาสัมพันธ์เรื่องการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
  • สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการทูตเพื่อประชาชนเพื่อให้นโยบายการต่างประเทศสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนไทยได้เป็นรูปธรรม

โครงการกงสุลสัญจร 2560

กงสุลสัญจร เมืองคริสเตียนซานด์ (Kristiansand) วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560
กงสุลสัญจร เมืองทรุมเซอ (Tromsø) วันที่ 24-26 มีนาคม 2560
กงสุลสัญจร เมืองโอเลซุนด์ (Ålesund) ช่วงเดือน เมษายน 2560 (รอยืนยัน)
กงสุลสัญจร เมืองทรอนด์แฮม (Trondheim) ช่วงเดือน สิงหาคม 2560 (รอยืนยัน)
กงสุลสัญจร เมืองอัลต้า (Alta) ช่วงเดือน กันยายน 2560 (รอยืนยัน)