สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นอร์เวย์

บุคคลสัญชาติไทยที่มีบุตรเกิดในประเทศนอร์เวย์ สามารถแจ้งเกิดบุตรที่สถานเอกอัครราชทูตฯเพื่อขอ สูติบัตรไทย ให้บุตรได้ และหากบุตรของท่านเป็นเด็กลูกครึ่งสัญชาติไทยและสัญชาตินอรเวย์ หรือสัญชาติอื่นๆ บุตรของท่านสามารถถือสัญชาติไทยควบกับสัญชาติของบิดาหรือมารดาต่างด้าวได้ ไปจนถึงอายุ 20 ปีบริบูรณ์

หมายเหตุ : เมื่อเตรียมเอกสารทุกอย่างเรียบร้อย ท่านต้องส่งอีเมล์ไปที่ consular@thaiembassy.no เพื่อนัดเวลายืนคำร้อง


เอกสารที่ต้องใช้ในการแจ้งเกิดบุตร

1.  สูติบัตรของบุตร ที่ทางการท้องถิ่นออกให้ (FØDSELSATTEST) ซื่งขอได้จากสำนักทะเบียนท้องถิ่น (LOCAL FOLKEREGISTER KONTORET) ขอเป็นฉบับภาษาอังกฤษ  และต้องนำเอกสารดังกล่าวไปรับการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศ ของนอร์เวย์   UD:  (UTENRIKSDEPARTEMENTET )

2.  หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (FØDSELSMELDING) ซึ่งมีข้อความระบุ ชื่อมารดา วันที่ เวลาเกิด และ น้ำหนักแรกเกิดของเด็ก  หรือ ใบรับรองจากโรงพยาบาลซึ่งปรากฎข้อความดังกล่าว

3.  สำเนาบัตรประชาชนไทย และทะเบียนบ้านไทย ของมารดาเด็ก

4.  ใบทะเบียนสมรสในประเทศไทย หรือ ใบทะเบียนสมรสในประเทศนอร์เวย์ ( VIGSELSATTEST ) ถ้าไม่มีทะเบียนสมรส และเด็กใช้นามสกุลบิดา ต้องมีใบสอบปากคำบิดา ดาวน์โหลด

5.   สำเนาหนังสือเดินทาง บิดา และ มารดา ของเด็ก

6.  ใบรับรองถิ่นที่อยู่ในประเทศนอร์เวย์ของทั้งบิดาและมารดาเด็ก (BOSTEDSATTEST) จากสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น (LOCAL FOLKEREGISTER KONTORET)

7.  รูปถ่ายเด็ก  2 นิ้ว  1  ใบ

8. เมื่อทำเสร็จแล้วคุณไม่สะดวกมารับด้วยตัวเอง ให้นำซองขนาด A4  พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ให้ชัดเจน  พร้อมติดแสตมป์ 180 โครนนอร์เวย์ มาด้วย เพื่อที่ทางสถานทูตจะได้ส่งใบสูติบัตรกลับไปให้คุณ

ดาวโหลดแบบฟอร์ม

คำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด
ตัวอย่าง คำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด