สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นอร์เวย์

ฟังคำอธิบาย เสียง

(คลิกที่นี่ ถ้าไม่สามารถฟังเสียงโดยตรงจากเว็บไซต์ได้)

หากบุคคลสัญชาติไทยเสียชีวิตในประเทศนอร์เวย์ ญาติพี่น้องหรือเพื่อนควรมาแจ้งการเสียชีวิตของบุคคลนั้นที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกมรณบัตรไทยให้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด และนำมรณบัตรดังกล่าวไปแจ้งการเสียชีวิตต่อหน่วยงานราชการไทยที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป

แจ้งมรณบัตร

กรณีที่คนไทยเสียชีวิตในประเทศนอร์เวย์ ญาติหรือบุคคลใกล้ชิดแจ้งจดมรณบัตรได้ที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล โดยนำหลักฐาน พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน  2  ชุด  ดังนี้

1. หนังสือเดินทางไทย หรือ บัตรประชาชน ของผู้เสียชีวิต (ตัวจริง)

2.ใบมรณบัตร (ภาษาอังกฤษ) ซึ่งออกให้โดยทางการนอร์เวย์และนำไปผ่านการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศ ของนอร์เวย์ก่อน ( UTENRIKSDEPARTEMENTET )

3. เอกสารวินิจฉัยสาเหตุการเสียชีวิตเป็นภาษาอังกฤษออกให้โดยทางการนอร์เวย์

4. หนังสือเดินทางและบัตรประชาชนของผู้แจ้ง