สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นอร์เวย์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 นายประสิทธิพร เวทย์ประสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และพุทธศาสนิกชนในนอร์เวย์เข้าร่วมในพิธี ณ วัดไทยนอร์เวย์

พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม 2560  รวม 30 วัน มีสามเณรอายุระหว่าง 7-15 ปี จำนวน 7 รูป เข้ารับการบรรพชา และพำนักศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย และวิชาพระพุทธศาสนา ณ วัดไทยนอร์เวย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยในนอร์เวย์ได้มีโอกาสศึกษาอบรม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม สามารถนำหลักธรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และครอบครัว ตลอดจนประเทศชาติ

This entry was posted in FrontpageNews. Bookmark the permalink.