สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นอร์เวย์

การแสดงทางวัฒนธรรมไทยที่เมือง (Moss)

การแสดงทางวัฒนธรรมไทยที่เมือง (Moss)

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นำคณะนาฏศิลป์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานแสดงทางวัฒนธรรมไทย ณ ศูนย์พักฟื้นดูแลผู้สูงอายุประจำเมืองมอส โดยมีนาย Tage Pettersen นายกเทศมนตรีเมืองมอส ชาวนอร์เวย์และชุมชนไทยในเมืองใกล้เคียงเข้าร่วมชม

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในนอร์เวย์อาศัยอยู่ในบ้านของตนเอง บางคนได้รับความช่วยเหลือจากเทศบาลเมือง  ผู้สูงอายุในนอร์เวย์ที่ประสบปัญหาภาวะซึมเศร้า เนื่องจากสุขภาพไม่ดี ความโดดเดี่ยวจากการแยกตัวมาอยู่คนเดียว จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลทางด้านอารมณ์ ซึ่งกิจกรรมสันทนาการด้านดนตรีและการแสดงมีส่วนช่วยบรรเทาภาวะดังกล่าวได้ ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงนำคณะนาฏศิลป์มาจัดแสดงเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้สูงอายุและเชิญชวนญาติพี่น้อง เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลประจำศูนย์ไปเที่ยวประเทศไทย

This entry was posted in FrontpageNews. Bookmark the permalink.