สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นอร์เวย์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล มีหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศนอร์เวย์ และ ประเทศไอซ์แลนด์ในทุกมิติ พร้อมดูแลคนไทยในสองประเทศดังกล่าว